Warunki gwarancji

1. nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Spółdzielców 31d, 72-006 Szczecin – Mierzyn, NIP 852-000-31-15, REGON 810537003 udziela swoim klientom gwarancji na wykonaną usługę w zależności od wykonanego zlecenia: mechaniczną lub lakierniczą lub blacharską lub montażową lub serwisową.

2. Gwarancja udzielana jest zarówno Konsumentom, jak i przedsiębiorcom korzystającym z usług nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna W przypadku przedsiębiorcy wyłączone zostają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na rzecz niniejszej gwarancji.

3. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie wady wynikające z wykonania, nieprawidłowych czynności montażowych, serwisowych, mechanicznych, blacharskich, lakierniczych pojazdu przez nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi albo do 5 000 km przebiegu pojazdu, z tym, ze w przypadku usługi lakierniczej nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna udziela gwarancji antykorozyjnej elementów objętych usługą (z wyłączeniem układu wydechowego, tarcz kół, zawieszenia, połączeń gwintowych, listew, ozdobnych i zawiasów) na okres 6 miesięcy.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zamiennych zakupionych przez nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna do wykonania usługi, które są objęte gwarancją producenta.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a. części używanych, części i materiałów eksploatacyjnych,
b. skutków normalnego zużycia,
c. wykonania/próby wykonania samodzielnej naprawy pojazdu przez klienta lub w innym warsztacie aniżeli nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna,
d. wady i uszkodzenia powstałe w związku z – niewłaściwym lub sprzecznym z przeznaczeniem – używaniem wykonanego lub odebranego przedmiotu usługi, w tym uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez klienta lub osoby trzecie (np. wskutek kolizji czy działania),
e. części i materiałów dostarczonych przez klienta do wykonania usługi;
f. W celu reklamowania usługi lub części zakupionej w nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna , Klient powinien okazać dowód zakupu lub dowód wykonanej usługi.

7. Gwarancja ulega wyłączeniu, a Klient traci uprawnienia z niniejszej gwarancji, w razie ingerencji w przedmiot naprawy po dokonaniu usługi przez nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna przez Klienta albo podmioty lub osoby trzecie.

8. W przypadku ujawnienia wady w zakresie wykonanej usługi objętej gwarancją klient dokona zgłoszenia tego faktu do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od jej ujawnienia. W zgłoszeniu reklamacyjnym, Klient ma obowiązek:
a. skonkretyzować rodzaj stwierdzonej wady/usterki (opisanie stwierdzonej wady/usterki)
b. opisać co nie działa prawidłowo i na czym to polega,
c. oraz opisać okoliczności (z podaniem daty) związane z ujawnieniem, stwierdzeniem wady/usterki;
d. przytoczyć datę wykonania usługi oraz podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana (ze wskazaniem również czy chodzi o osobę fizyczną czy o przedsiębiorcę).
e. podpiąć paragon albo fakturę za wykonanie usługi, której reklamacja dotyczy.

9. Klient ma obowiązek współdziałać z nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna w postępowaniu o ustalenie czy reklamacja jest uzasadniona, w tym udostępnić nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna pojazd do oględzin w związku z reklamacją oraz udzielić wszelkich informacji i danych potrzebnych do rozpoznania reklamacji, także dotyczących okoliczności ujawnienia wady. W razie potrzeby i możliwości klient zobowiązany jest również do bezzwłocznego przesłania do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wady.

10. Zaniechanie przez klienta, obowiązku określonego w ust. 8 oraz ust. 9, uprawnia nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna do powstrzymania się od rozpoznania reklamacji oraz jej przyjęcia pojazdu do naprawy. Strony ustalają, że za wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i szkody, nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne przekazanie w tej sytuacji przez klienta pojazdu do naprawy, serwisu do podmiotu lub osoby trzeciej, powoduje utratę przez klienta praw z niniejszej gwarancji. Klient przyjmuje, że w powyższej sytuacji wszelkie ewentualne roszczenia klienta do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna będą rozpatrywane wyłącznie według cennika obowiązującego w nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna

11. nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji/otwartego zlecenia reklamacyjnego.

12. W przypadku uznania reklamacji, wada/usterka zostanie usunięta w terminie do 14 dni. Okres naprawy ulega zawieszeniu przez czas dostarczania do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna części zamiennych potrzebnych do naprawy gwarancyjnej.

13. Termin gwarancji liczy się na nowo od zakończenia gwarancyjnej naprawy pojazdu, w zakresie dotyczącym naprawy gwarancyjnej.

14. Naprawa gwarancyjna wykonywana jest w warsztacie nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna przy ul. Spółdzielców 31D w Mierzynie (kod. 72-006 Szczecin), gdzie następuje również wydanie pojazdu klientowi po naprawie gwarancyjnej.

15. Z zastrzeżeniem ust. 16, w razie konieczności holowania pojazdu którego dotyczy zgłoszenie naprawy gwarancyjnej, klient zobowiązuje się uzyskać zgodę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna na holowanie przez daną firmę holowniczą i stawki/wynagrodzenie za holowanie pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności własnej klienta za kwoty przewyższające stawki firmy holowniczej współpracującej z CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna

16. W przypadku zgłoszenia przez klienta roszczenia z tytułu gwarancji, które okazało się nieuzasadnione, klient zobowiązany jest zwrócić CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna poniesione koszty w związku ze zgłoszoną reklamacją, a ewentualna naprawa pojazdu może być wykonana na podstawie odrębnego zlecenia, na warunkach w nim odrębnie ustalonych. Do kosztów związanych z nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji zalicza się w szczególności:
a. koszty parkowania pojazdu – w kwocie 20 zł za każdą dzień opóźnienia w pierwszym miesiącu w odbiorze pojazdu oraz po 200 zł za każdy następny rozpoczęty miesiąc;
b. koszty holowania;
c. koszty oceny technicznej;
d. koszty przeglądu pojazdu wg stawki 100 zł netto za roboczogodzinę

17. Wszelką korespondencję w sprawie należy wysyłać na adres podany w nagłówku niniejszego dokumentu gwarancyjnego lub mailem: sekretariat@cemot.com.pl. W korespondencji klient jest zobowiązany do podania swoich danych do korespondencji. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o zmianie danych do korespondencji i adresów korespondencyjnych, pod rygorem przyjęcia skuteczności doręczeń na adres ostatnio znany drugiej stronie.

18. Niniejsza ochrona gwarancyjna obejmuje teren Polski.

19. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną nie uznaje się formy elektronicznej, w tym mailowej.