Wydrukuj swoją zniżkę!

Kody rabatowe do pobrania tutaj!

Wyślij nam swoje CV

i dołącz do zespołu!
Formularz zgłoszeniowy

ul. Spółdzielców 31d, Szczecin-Mierzyn
91 48 79 706

Warunki gwarancji udzielanej klientom CEMOT Sp. J.

 1. nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Spółdzielców 31d, 72-006 Szczecin – Mierzyn, NIP 852-000-31-15, REGON 810537003 udziela swoim klientom gwarancji na wykonaną usługę w zależności od wykonanego zlecenia: mechaniczną lub lakierniczą lub blacharską lub montażową lub serwisową.
 2. Gwarancja udzielana jest zarówno Konsumentom, jak i przedsiębiorcom korzystającym z usług nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna W przypadku przedsiębiorcy wyłączone zostają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na rzecz niniejszej gwarancji.
 3. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie wady wynikające z wykonania, nieprawidłowych czynności montażowych, serwisowych, mechanicznych, blacharskich, lakierniczych pojazdu przez nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna
 4. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi albo do 5 000 km przebiegu pojazdu, z tym, ze w przypadku usługi lakierniczej nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna udziela gwarancji antykorozyjnej elementów objętych usługą (z wyłączeniem układu wydechowego, tarcz kół, zawieszenia, połączeń gwintowych, listew, ozdobnych i zawiasów) na okres 6 miesięcy.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zamiennych zakupionych przez nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna do wykonania usługi, które są objęte gwarancją producenta.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  •  części używanych, części i materiałów eksploatacyjnych,
  • skutków normalnego zużycia,
  • wykonania/próby wykonania samodzielnej naprawy pojazdu przez klienta lub w innym warsztacie aniżeli nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna ,
  • wady i uszkodzenia powstałe w związku z – niewłaściwym lub sprzecznym z przeznaczeniem – używaniem wykonanego lub odebranego przedmiotu usługi, w tym uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez klienta lub osoby trzecie (np. wskutek kolizji czy działania),
  • części i materiałów dostarczonych przez klienta do wykonania usługi;
  • W celu reklamowania usługi lub części zakupionej w nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna , Klient powinien okazać dowód zakupu lub dowód wykonanej usługi.
 7. Gwarancja ulega wyłączeniu, a Klient traci uprawnienia z niniejszej gwarancji, w razie ingerencji w przedmiot naprawy po dokonaniu usługi przez nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna przez Klienta albo podmioty lub osoby trzecie.
 8. W przypadku ujawnienia wady w zakresie wykonanej usługi objętej gwarancją klient dokona zgłoszenia tego faktu do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od jej ujawnienia. W zgłoszeniu reklamacyjnym, Klient ma obowiązek:
  • skonkretyzować rodzaj stwierdzonej wady/usterki (opisanie stwierdzonej wady/usterki)
  • opisać co nie działa prawidłowo i na czym to polega,
  • oraz opisać okoliczności (z podaniem daty) związane z ujawnieniem, stwierdzeniem wady/usterki;
  • przytoczyć datę wykonania usługi oraz podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana (ze wskazaniem również czy chodzi o osobę fizyczną czy o przedsiębiorcę).
  • podpiąć paragon albo fakturę za wykonanie usługi, której reklamacja dotyczy.
 9. Klient ma obowiązek współdziałać z nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna w postępowaniu o ustalenie czy reklamacja jest uzasadniona, w tym udostępnić nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna pojazd do oględzin w związku z reklamacją oraz udzielić wszelkich informacji i danych potrzebnych do rozpoznania reklamacji, także dotyczących okoliczności ujawnienia wady. W razie potrzeby i możliwości klient zobowiązany jest również do bezzwłocznego przesłania do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wady.
 10. Zaniechanie przez klienta, obowiązku określonego w ust. 8 oraz ust. 9, uprawnia nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna do powstrzymania się od rozpoznania reklamacji oraz jej przyjęcia pojazdu do naprawy. Strony ustalają, że za wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i szkody, nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne przekazanie w tej sytuacji przez klienta pojazdu do naprawy, serwisu do podmiotu lub osoby trzeciej, powoduje utratę przez klienta praw z niniejszej gwarancji. Klient przyjmuje, że w powyższej sytuacji wszelkie ewentualne roszczenia klienta do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna będą rozpatrywane wyłącznie według cennika obowiązującego w nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna
 11. nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji/otwartego zlecenia reklamacyjnego.
 12. W przypadku uznania reklamacji, wada/usterka zostanie usunięta w terminie do 14 dni. Okres naprawy ulega zawieszeniu przez czas dostarczania do nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna części zamiennych potrzebnych do naprawy gwarancyjnej.
 13. Termin gwarancji liczy się na nowo od zakończenia gwarancyjnej naprawy pojazdu, w zakresie dotyczącym naprawy gwarancyjnej.
 14. Naprawa gwarancyjna wykonywana jest w warsztacie nazwę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna przy ul. Spółdzielców 31D w Mierzynie (kod. 72-006 Szczecin), gdzie następuje również wydanie pojazdu klientowi po naprawie gwarancyjnej.
 15. Z zastrzeżeniem ust. 16, w razie konieczności holowania pojazdu którego dotyczy zgłoszenie naprawy gwarancyjnej, klient zobowiązuje się uzyskać zgodę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna na holowanie przez daną firmę holowniczą i stawki/wynagrodzenie za holowanie pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności własnej klienta za kwoty przewyższające stawki firmy holowniczej współpracującej z CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna
 16. W przypadku zgłoszenia przez klienta roszczenia z tytułu gwarancji, które okazało się nieuzasadnione, klient zobowiązany jest zwrócić CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna poniesione koszty w związku ze zgłoszoną reklamacją, a ewentualna naprawa pojazdu może być wykonana na podstawie odrębnego zlecenia, na warunkach w nim odrębnie ustalonych. Do kosztów związanych z nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji zalicza się w szczególności:
  • koszty parkowania pojazdu – w kwocie 20 zł za każdą dzień opóźnienia w pierwszym miesiącu w odbiorze pojazdu oraz po 200 zł za każdy następny rozpoczęty miesiąc;
  • koszty holowania;
  • koszty oceny technicznej;
  • koszty przeglądu pojazdu wg stawki 100 zł netto za roboczogodzinę
 17. Wszelką korespondencję w sprawie należy wysyłać na adres podany w nagłówku niniejszego dokumentu gwarancyjnego lub mailem: sekretariat@cemot.com.pl. W korespondencji klient jest zobowiązany do podania swoich danych do korespondencji. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o zmianie danych do korespondencji i adresów korespondencyjnych, pod rygorem przyjęcia skuteczności doręczeń na adres ostatnio znany drugiej stronie.
 18. Niniejsza ochrona gwarancyjna obejmuje teren Polski.
 19. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną nie uznaje się formy elektronicznej, w tym mailowej.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka CEMOT – Ceglarek Sp.j. ul. Wyszyńskiego 13/7, 70-200 Szczecin, oddział Mierzyn ul. Spółdzielców 31d

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka CEMOT – Ceglarek Sp.j. ul. Wyszyńskiego 13/7, 70-200 Szczecin, oddział Mierzyn ul. Spółdzielców 31d
 • Spółka CEMOT – Ceglarek Sp.j. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony za pomocą wysłana maila na adres: ado@cemot.com.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Mam ukończone 18 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij