Wydrukuj swoją zniżkę!

Kody rabatowe do pobrania tutaj!

Wyślij nam swoje CV

i dołącz do zespołu!
Formularz zgłoszeniowy

ul. Spółdzielców 31d, Szczecin-Mierzyn
91 48 79 706

Warunki gwarancji udzielanej klientom CEMOT Sp. J.

 1. CEMOT K. Zierke, B. Ceglarek, K. Ceglarek Sp. J. z siedzibą w Szczecinie, ul. Spółdzielców 31d, 72-006 Szczecin – Mierzyn, NIP 852-000-31-15, REGON 810537003 udziela swoim klientom gwarancji na wykonaną usługę w zależności od wykonanego zlecenia: mechaniczną lub lakierniczą lub blacharską lub montażową lub serwisową.
 2. Gwarancja udzielana jest zarówno Konsumentom, jak i przedsiębiorcom korzystającym z usług CEMOT SP.J. W przypadku przedsiębiorcy wyłączone zostają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na rzecz niniejszej gwarancji.
 3. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie wady wynikające z wykonania, nieprawidłowych czynności montażowych, serwisowych, mechanicznych, blacharskich, lakierniczych pojazdu przez CEMOT Sp. J.
 4. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi albo do 5 000 km przebiegu pojazdu, z tym, ze w przypadku usługi lakierniczej CEMOT Sp. J. udziela gwarancji antykorozyjnej elementów objętych usługą (z wyłączeniem układu wydechowego, tarcz kół, zawieszenia, połączeń gwintowych, listew, ozdobnych i zawiasów) na okres 6 miesięcy.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zamiennych zakupionych przez CEMOT Sp. J. do wykonania usługi, które są objęte gwarancją producenta.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  •  części używanych, części i materiałów eksploatacyjnych,
  • skutków normalnego zużycia,
  • wykonania/próby wykonania samodzielnej naprawy pojazdu przez klienta lub w innym warsztacie aniżeli CEMOT SP.J.,
  • wady i uszkodzenia powstałe w związku z – niewłaściwym lub sprzecznym z przeznaczeniem – używaniem wykonanego lub odebranego przedmiotu usługi, w tym uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez klienta lub osoby trzecie (np. wskutek kolizji czy działania),
  • części i materiałów dostarczonych przez klienta do wykonania usługi;
  • W celu reklamowania usługi lub części zakupionej w CEMOT Sp. J., Klient powinien okazać dowód zakupu lub dowód wykonanej usługi.
 7. Gwarancja ulega wyłączeniu, a Klient traci uprawnienia z niniejszej gwarancji, w razie ingerencji w przedmiot naprawy po dokonaniu usługi przez Cemot sp.J. przez Klienta albo podmioty lub osoby trzecie.
 8. W przypadku ujawnienia wady w zakresie wykonanej usługi objętej gwarancją klient dokona zgłoszenia tego faktu do CEMOT Sp. J. na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od jej ujawnienia. W zgłoszeniu reklamacyjnym, Klient ma obowiązek:
  • skonkretyzować rodzaj stwierdzonej wady/usterki (opisanie stwierdzonej wady/usterki)
  • opisać co nie działa prawidłowo i na czym to polega,
  • oraz opisać okoliczności (z podaniem daty) związane z ujawnieniem, stwierdzeniem wady/usterki;
  • przytoczyć datę wykonania usługi oraz podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana (ze wskazaniem również czy chodzi o osobę fizyczną czy o przedsiębiorcę).
  • podpiąć paragon albo fakturę za wykonanie usługi, której reklamacja dotyczy.
 9. Klient ma obowiązek współdziałać z CEMOT Sp. J. w postępowaniu o ustalenie czy reklamacja jest uzasadniona, w tym udostępnić CEMOT Sp. J. pojazd do oględzin w związku z reklamacją oraz udzielić wszelkich informacji i danych potrzebnych do rozpoznania reklamacji, także dotyczących okoliczności ujawnienia wady. W razie potrzeby i możliwości klient zobowiązany jest również do bezzwłocznego przesłania do CEMOT Sp.j. dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wady.
 10. Zaniechanie przez klienta, obowiązku określonego w ust. 8 oraz ust. 9, uprawnia CEMOT Sp.J. do powstrzymania się od rozpoznania reklamacji oraz jej przyjęcia pojazdu do naprawy. Strony ustalają, że za wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i szkody, CEMOT Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne przekazanie w tej sytuacji przez klienta pojazdu do naprawy, serwisu do podmiotu lub osoby trzeciej, powoduje utratę przez klienta praw z niniejszej gwarancji. Klient przyjmuje, że w powyższej sytuacji wszelkie ewentualne roszczenia klienta do CEMOT Sp.J. będą rozpatrywane wyłącznie według cennika obowiązującego w CEMOT Sp.j.
 11. CEMOT Sp. J. w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji/otwartego zlecenia reklamacyjnego.
 12. W przypadku uznania reklamacji, wada/usterka zostanie usunięta w terminie do 14 dni. Okres naprawy ulega zawieszeniu przez czas dostarczania do CEMOT Sp.J. części zamiennych potrzebnych do naprawy gwarancyjnej.
 13. Termin gwarancji liczy się na nowo od zakończenia gwarancyjnej naprawy pojazdu, w zakresie dotyczącym naprawy gwarancyjnej.
 14. Naprawa gwarancyjna wykonywana jest w warsztacie CEMOT Sp.J. przy ul. Spółdzielców 31D w Mierzynie (kod. 72-006 Szczecin), gdzie następuje również wydanie pojazdu klientowi po naprawie gwarancyjnej.
 15. Z zastrzeżeniem ust. 16, w razie konieczności holowania pojazdu którego dotyczy zgłoszenie naprawy gwarancyjnej, klient zobowiązuje się uzyskać zgodę CEMOT Sp.J. na holowanie przez daną firmę holowniczą i stawki/wynagrodzenie za holowanie pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności własnej klienta za kwoty przewyższające stawki firmy holowniczej współpracującej z CEMOT sp.J.
 16. W przypadku zgłoszenia przez klienta roszczenia z tytułu gwarancji, które okazało się nieuzasadnione, klient zobowiązany jest zwrócić CEMOT Sp. J. poniesione koszty w związku ze zgłoszoną reklamacją, a ewentualna naprawa pojazdu może być wykonana na podstawie odrębnego zlecenia, na warunkach w nim odrębnie ustalonych. Do kosztów związanych z nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji zalicza się w szczególności:
  • koszty parkowania pojazdu – w kwocie 20 zł za każdą dzień opóźnienia w pierwszym miesiącu w odbiorze pojazdu oraz po 200 zł za każdy następny rozpoczęty miesiąc;
  • koszty holowania;
  • koszty oceny technicznej;
  • koszty przeglądu pojazdu wg stawki 100 zł netto za roboczogodzinę
 17. Wszelką korespondencję w sprawie należy wysyłać na adres podany w nagłówku niniejszego dokumentu gwarancyjnego lub mailem: sekretariat@cemot.com.pl. W korespondencji klient jest zobowiązany do podania swoich danych do korespondencji. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o zmianie danych do korespondencji i adresów korespondencyjnych, pod rygorem przyjęcia skuteczności doręczeń na adres ostatnio znany drugiej stronie.
 18. Niniejsza ochrona gwarancyjna obejmuje teren Polski.
 19. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną nie uznaje się formy elektronicznej, w tym mailowej.

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij